Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

XVIII sesja Rady Gminy Kotla

poniedziałek, 09 grudnia 2019 11:26
-
altZapraszam na obrady XVIII sesji Rady Gminy Kotla, które odbędą się w dniu 19 grudnia 2019r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali narad w Urzędzie Gminy Kotla.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie odpowiedzi na interpelacje radnych, złożone na poprzedniej sesji Rady.
4. Wnioski i interpelacje.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotla na lata 2020-2030.
6. Uchwalenie budżetu Gminy Kotla na 2020 r.
a) przedłożenie projektu budżetu i Gminnego Programu Gospodarczego na 2020 r.,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2020 r.,
c) opinia Komisji ds. Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Gminnej
w sprawie  projektu budżetu Gminy na rok 2020,
d) uchwalenie budżetu Gminy na 2020 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kotla na rok 2020,
b) sprzedaży nieruchomości,
c) zmiany Uchwały Nr VI/32/19 Rady Gminy Kotla z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kotla w 2019r.,
d) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
e) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kotla na rok szkolny 2019 /2020,
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotla na lata 2019 – 2029,
g) zmiany budżetu Gminy Kotla na rok 2019.
8. Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Kotla, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
9. Zatwierdzenie planów pracy na 2020r. Komisji stałych Rady i planu pracy Rady Gminy Kotla.
10. Działalność Wójta w okresie między sesjami.
11. Zakończenie obrad.

   
    Przewodnicząca Rady
    (-) Halina Przybylska